To się liczy w CV. Ponad 3000 klientów. Poznaj Excela i PowerPointa. 
Niezbędnik EXCELA dla każdego - SETKI przykładów otrzymasz za 3 minuty. ZOBACZ >

Test wiedzy – ekonomia i finanse przedsiębiorstwa

Liczne badania potwierdzają niezbicie, że poziom wiedzy finansowej w narodzie jest na dosyć niskim poziomie. O ile w ankietach padają deklaracje, co do pozytywnej oceny znajomości podstawowych pojęć i problemów finansowych, to w konkretnych sytuacjach „z życia” okazuje się, że ta wiedza jest – delikatnie mówiąc – niepełna.

Przy zarządzaniu finansami osobistymi często kierujemy się intuicją, reklamą lub opinią znajomych. I nie jest to niczym złym – szczególnie w przypadkach, gdy podejmowane decyzje dotyczą spraw, które nie niosą ze sobą ryzyka strat.

Żeby było śmieszniej, okazuje się niejednokrotnie, że dokonywane w ten sposób wybory są nawet bardzo trafne. Z drugiej strony, można znaleźć w Internecie historie osób, które w wyniku swojej niewiedzy finansowej straciły bardzo dużo – pieniędzy, nerwów, zdrowia.

Zupełnie innego wymiaru nabiera jednak problem podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Tam nie ma miejsca na błędy. Każda nieodpowiednia decyzja może skutkować wymiernymi stratami, a brak edukacji ekonomicznej nie jest żadnym wytłumaczeniem.

Zatem… czy jesteś w stanie opracować analizę inwestycyjną?, business case (uzasadnienie biznesowe)? lub prognozę finansową?; znasz główne pojęcia związane z finansami przedsiębiorstwa? Sprawdźmy.

Zachęcam do weryfikacji poziomu wiedzy z obszaru finansów przedsiębiorstwa przy pomocy krótkiego testu, który został umieszczony poniżej. Został on przygotowany przez zaprzyjaźnionego analityka finansowego z ponad 10 letnim stażem zdobytym zarówno w działach księgowości, jak i controllingu.

Adresatami tego testu są osoby, które na co dzień nie zajmują się finansami, czyli np. pracownicy: marketingu, sprzedaży, administracji, …

Test składa się z 15 pytań podejmujących różnorodne zagadnienia ekonomiczne przedsiębiorstwa, tj.: inwestycje, analizę rentowności, ryzyko finansowe, kwestie prawne itd. Na każde z pytań jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Aby przejść przez test, nie jest potrzebny kalkulator, wszystkie obliczenia można wykonać w pamięci. W kilku przypadkach warto się chwilę zastanowić, bo pytania mogą być podchwytliwe. Na końcu podane są prawidłowe rozwiązania. Test nie powinien zająć więcej niż 25 minut. Powodzenia.

TEST WIEDZY – Ekonomia i finanse przedsiębiorstwa

1. Firma Złomrex Poland wytwarza i sprzedaje towary na polskim rynku. Większość komponentów do ich produkcji importowana jest z zagranicy, przy czym rozliczenia z dostawcami dokonywane są w EUR. Biorąc pod uwagę, że żadne inne parametry nie uległy zmianie (w tym: wielkość produkcji, wielkość sprzedaży, oferta handlowa), którą z poniższych wypowiedzi można uznać za prawdziwą?

„Umocnienie złotego względem Euro …

a)     przyczyni się do wzrostu przychodów.”

b)     przyczyni się do spadku przychodów.”

c)     przyczyni się do wzrostu kosztów.”

d)     przyczyni się do spadku kosztów.”

e)     żadne z powyższych

2. Czy EBITDA to:

a)    powszechnie uznawany na świecie certyfikat potwierdzający wiedzę z obszaru finansowego.

b)    wskaźnik finansowy określający stopień zadłużenia firmy.

c)    organ Unii Europejskiej zajmujący się promocją przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej.

d)    określenie na wysokość oprocentowania kredytów na europejskim rynku międzybankowym (odpowiednik polskiego WIBORu).

e)    skrót używany w rachunkowości oznaczający zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji.

3. Firma ProX Export sp. w o.o. w roku obrachunkowym 2012, na swojej stronie opublikowała wybrane wyniki finansowe ze swojej działalności: przychody ze sprzedaży w wysokości 12 mln zł netto, koszty na poziomie 14 mln zł netto, zysk netto na poziomie 2 mln zł. Czy powyższe wyniki?

a)    Mogą być prawidłowe, w przypadku zajścia pewnych zdarzeń w firmie.

b)    Są prawidłowe, ale tylko w przypadku otrzymania dofinansowania z UE.

c)    Zawierają błąd, powinna być „strata netto” zamiast „zysku netto”.

d)    Są prawidłowe, oznacza to tylko tyle, że część wykazanych kosztów ma termin płatności w 2013 r.

e)    Żadne z powyższych.

4. Firma „A” sprzedaje swoją usługę z 15%-ową marżą, a firma „B” analogiczną usługę oferuje z 15% -owym narzutem. Cena końcowa obu usług jest taka sama i wynosi 1150 zł netto. Co to oznacza?

a)    Obie firmy mają identyczne zyski ze sprzedaży swoich usług.

b)    Firma „A” uzyskuje większy zysk ze sprzedaży swojej usługi.

c)    Firma „B” uzyskuje większy zysk ze sprzedaży swojej usługi.

d)    Nie da się określić zysku ze sprzedaży usługi bez znajomości poziomu kosztów każdej z tych firm.

5. Gdzie znajdują się dane do obliczenia wielkości kapitału obrotowego netto przedsiębiorstwa na koniec 2013r.?

a)    W rachunku zysków i strat

b)    W bilansie

c)    W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

d)    W zestawieniu rocznym wszystkich faktur otrzymanych i wystawionych

e)    Żadne z powyższych

6. Oferta firmy „ABC” została wybrana przez klienta, jako ta z najniższą ceną. Kontrakt będzie trwał 2 lata, obecnie dopinane są szczegóły umowy. Negocjacji jeszcze podlegają formy rozliczeń, termin płatności faktur (standardowo wynosi on 30 dni) i w niewielkim stopniu sama cena. Która z poniższych opcji wydaje się najkorzystniejsza z punktu widzenia firmy „ABC”?

a)  Płatność przez klienta każdorazowej zaliczki w wysokości 30% kosztu prac planowanych na najbliższy etap 3-miesięczny, rozliczanie się z całości wykonanych prac po zakończeniu każdego etapu. Zaoferowanie kontrahentowi 2% rabatu wobec łącznej ceny.

b)  Rozliczanie się z wykonywanych prac po zakończeniu poszczególnych etapów trzymiesięcznych. Skrócenie terminu płatności faktury do 14 dni w zamian za rabat 2% wobec łącznej ceny.

c)  Rozliczanie się co 6 miesięcy za wykonane w tym czasie prace. Ustalenie dodatkowej premii 1% dla „ABC” za realizację prac danego etapu w terminie.

d)  Rozliczenie się po zakończeniu wszystkich prac. Ustalenie premii 5% dla „ABC” za prawidłowe i terminowe wykonanie prac.

7. W związku z nowym projektem niezbędne jest zatrudnienie 25 pracowników. Czy zbiory danych zawierające podania o pracę powinny zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

a)    Tak, o ile zawierają pełne dane osobowe, w tym telefon, email, adres zamieszkania kandydatów oraz odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych.

b)    To zależy. Obowiązek rejestracyjny uzależniony jest od formy (umowa o pracę, zlecenie, dzieło) i czasu planowanego zatrudnienia.

c)    To zależy. Obowiązek rejestracyjny uzależniony jest od ilości otrzymanych kandydatur i czasu przetwarzania tych danych.

d)    Tak, niezależnie od sytuacji, ustawowo istnieje taki obowiązek, ale w praktyce nie jest to przestrzegane.

e)    Nie, tego rodzaju zbiory są wyłączone z rejestracji.

8. W 2011 r. wartość rynkowa przedsiębiorstwa została wyceniona na 100 mln zł, przy przychodach rocznych na poziomie 20 mln zł i zysku netto na poziomie 5 mln zł. W 2012 r. firma ta uzyskała następujące wyniki finansowe: 40 mln zł przychodów, 5 mln zysku netto. Ile wyniosła wartość rynkowa przedsiębiorstwa w 2012 roku?

a)    100 mln zł

b)    105 mln zł

c)    120 mln zł

d)    140 mln zł

e)    Żadne z powyższych

9. Firma „ABC” planuję podjąć długookresową współpracę, ze zobowiązaniami finansowymi po każdej ze stron, ze spółką partnerską „XYZ”. W jakim akcie prawnym sprawdzisz, kto jest upoważniony do reprezentowania takiej firmy oraz w jaki sposób jest ponoszona w niej odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich?

a)    Kodeks cywilny

b)    Ustawa o rozwoju przedsiębiorczości

c)    Kodeks spółek handlowych

d)    Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

e)    Żadne z powyższych

10. Przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe w wysokości 400 tys. zł netto miesięcznie oraz koszty zmienne w wysokości 5 tys. zł netto od każdego sprzedanego produktu. Średnia sprzedaż miesięczna wynosi 150 sztuk, przy stałej cenie sprzedaży 10 tys. zł netto za sztukę. W następnym miesiącu planowana jest realizacja dodatkowej akcji marketingowej za kwotę 100 tys. zł, która ma przynieść wzrost sprzedaży o 30%. Podatek VAT i CIT wynoszą 20%. Ile firma musi sprzedać produktów w następnym miesiącu, po niezmienionej cenie, aby osiągnąć próg rentowności?

a)    50

b)    80

c)    100

d)    120

e)    150

11. Termin płatności dla faktur wystawianych przez firmę „Z” wynosi zwykle od 90 do 120 dni, co powoduje cykliczne problemy z płynnością finansową. W jaki sposób firma mogłaby przyspieszyć otrzymywanie należności?

a)    Poprzez windykację

b)    Poprzez leasing

c)    Poprzez franszyzę

d)    Poprzez faktoring

e)    Poprzez inkaso

12. Jakie działanie nie wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa?

a)    Zawiązanie rezerw na poczet niespłaconych należności

b)    Spłata kredytu zaciągniętego pod projekt inwestycyjny

c)    Akcje marketingowe rozliczane w barterze

d)    Sprzedaż majątku trwałego po wartości niższej niż księgowa

e)    Żadne z powyższych

13. Firma dysponuje wolnymi środkami pieniężnymi i zastanawia się nad sposobem ich wykorzystania. Która z poniższych inwestycji jest najbardziej opłacalna w perspektywie jednorocznej?

a)    Umieszczenie środków pieniężnych na lokacie 12-miesięcznej o stałym oprocentowaniu 15% rocznie i kapitalizacji co 3 miesiące.

b)    Umieszczenie środków pieniężnych na lokacie 12-miesięcznej o zmiennym oprocentowaniu, które wynosi 10% w pierwszych trzech miesiącach oraz rośnie każdorazowo o pięć procent na koniec odpowiednio: 3-ciego, 6-ego i 9-ego miesiąca lokaty.

c)    Inwestycja w sklep internetowy, który po roku z prawdopodobieństwem 20% przyniesie stratę w wysokości 20% lub z prawdopodobieństwem 80% przyniesie zwrot w wysokości 50%.

d)    Inwestycja na rynku walutowym, która po roku z prawdopodobieństwem 50% przyniesie 100% zwrotu z inwestycji lub z takim samym prawdopodobieństwem utratę całego kapitału.

14. Czy rzeczywiste koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego na umowę o pracę?

a)    Równe są kwocie netto wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.

b)    Równe są kwocie brutto wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi.

c)    Równe są kwocie brutto wynagrodzenia pomniejszonej o obciążenia składkowe płacone przez pracownika.

d)    Równe są kwocie brutto wynagrodzenia powiększonej o dodatkowe składki ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracodawcę za pracownika.

e)    Żadne z powyższych

15. Na bilansie firmy zauważono istotny wzrost wartości zapasów oraz kwoty zobowiązań krótkoterminowych pomiędzy badanymi okresami, przy pomijalnych zmianach w pozostałych pozycjach. Taka sytuacja jednoznacznie wskazuje na:

a)    rozwój sprzedaży firmy

b)    poprawę płynności finansowej

c)    zatory płatnicze

d)    spadek kapitału obrotowego netto przedsiębiorstwa

e)    Żadne z powyższych

Jeżeli skończyłeś/ aś proszę przewiń i zobacz odpowiedzi.

ODPOWIEDZI

1. d

2.e

3.a

4.b

5.b

6.a

7.e

8.e

9.c

10.c

11.d

12.e

13.c

14.d

15.e

Ogólna interpretacja wyników.

od 0 do 5 pkt – jest słabo. Ale wypełniłeś test, zatem pamiętaj: JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ ;)

od 6 do 9 pkt – to jeszcze nie to, ale patrz punkt powyżej.

od 10 do 13 – całkiem, całkiem dobrze, że tak powiem.

14 i 15 – właśnie straciłeś czas na wypełnienie testu, chociaż dobrze ogarniasz temat ;)

Jeszcze na koniec szybkie pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj Naukę na przykładach!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

9 komentarzy do “Test wiedzy – ekonomia i finanse przedsiębiorstwa”

    • W tym pytaniu głównie chodzi o ryzyko. Co innego jest zrealizować zlecenie, a czym innym jest otrzymać za nie wynagrodzenie w terminie. Problem bardzo dobrze znany w branży budowlanej. Im szybciej firma otrzymuje pieniądze tym lepiej. Rabaty wymienione w kolejnych punktach nie są na tyle istotne, aby miały o czymkolwiek decydować.

      Odpowiedz
    • W rachunku zysków i strat zanim wyliczy się końcowy wynik (tj. zysk netto) uwzględnia się również takie pozycje jak: „zyski nadzwyczajne” lub też „straty nadzwyczajne”. Te pozycje dotyczą zdarzeń, które nie są efektem regularnej działalności przedsiębiorstwa. Przykładem może być przychód ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, np. jednego z jego wydziałów (np. swego czasu IBM sprzedał firmie Lenovo wydział zajmujący się komputerami PC)

      Odpowiedz

Skomentuj maniam Anuluj pisanie odpowiedzi

X