Już ponad 3000 klientów ebooka. 
Ściąga z EXCELA dla każdego - SETKI przykładów funkcji otrzymasz za 3 minuty.
ZOBACZ EXCEL EBOOK >

Analiza wyników ankiety – jak napisać raport z badania – przykłady i szablon excel

Analiza ankiety to wieloetapowy proces, którego zwieńczeniem jest syntetyczny raport. Raport z wynikami ankiety jest dokumentem, którego zadaniem jest przedstawienie w sposób pełny i obiektywny informacji zebranych podczas badania.

W raporcie tym prezentujemy wszystkie wyniki, które udało się zebrać – nawet jak wydają się one mniej istotne. Do dobrego raportu z badania wraca się co pewien czas. Tak więc, może dojść do sytuacji, że po paru miesiącach te początkowo mniej istotne fakty, postawione w innym kontekście, nabiorą nowego znaczenia. Te same dane mogą być interpretowane na różny sposób. Kontekst, w którym zostaną postawione, dużo zmienia. Po pewnym czasie mogą się ujawnić niewidoczne na początku zależności pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami poruszanymi w badaniu.

Zawartość raportu z wynikami ankiety

Jeżeli w trakcie ankiety było zadawane określone pytanie, to powinno się ono później znaleźć w raporcie z wynikami. Nie segregujemy danych na te ważne i te mniej ważne.

Zazwyczaj podczas pisania raportu z badania używamy czasu teraźniejszego oraz formy bezosobowej – tutaj nie ma miejsca na zabawy językiem i barwne opowieści – liczą się tylko liczby, fakty oraz ich trafna interpretacja. Jedyne wartościowe upiększenia to wymowne wizualizacje danych i zależności.

Struktura raportu z wynikami ankiety jest dosyć prosta. Składa się on z następujących elementów:

 • wprowadzenia,
 • części zasadniczej,
 • zakończenia (opcjonalnie).

Jednakże nie ma narzuconych żadnych sztywnych ram. Finalna budowa tego sprawozdania jest uzależniona tylko od autora i jego pomysłu, w jaki chce zaprezentować dany temat. Jedynym wymogiem jest to, aby całość była logicznie uporządkowana i można było przechodzić ze zrozumieniem przez kolejne prezentowane informacje.

Wspomniana opcjonalność zakończenia jest uzależniona od tego, w którym miejscu zamierzamy zawrzeć podsumowanie lub też wnioski z ankiety. Często znajdują się one na początku analizy, zwykle gdy jest ona dosyć obszerna, ale można je umieścić też na jej końcu. Szczególnie wtedy, gdy te wnioski mogą wzbudzić zastrzeżenia, i gdy lepiej poprzedzić je dobrym wytłumaczeniem.

Warto wspomnieć tu jeszcze jedną istotną kwestię. Raport z badania powinien być zwięzły. Zasada „im dłuższy raport, tym lepszy” nie ma zastosowania. Bardziej obowiązuje teraz zasada „im dłuższy raport, tym mniej osób go doczyta do końca„. Warto rezygnować w raporcie z elementów, które nie dodają mu żadnej wartości. A skoncentrować się na głównym przekazie, który ma być zapamiętany.

Wizualizacja danych – wykresy i grafiki w raporcie zastępują setki słów

Bardzo istotną rolę w prezentowaniu wyników ankiety odgrywa odpowiednia analiza i wizualizacja danych. Najczęściej są one przedstawiane w postaci tabel lub też wykresów.

Tabele świetnie sprawdzają się w przypadku bardziej złożonych zestawień i zależności. Zwłaszcza wtedy, gdy potencjalni odbiorcy są zainteresowani dokładnymi liczbami. Niestety wadą tabel jest to, że z reguły trudno je się czyta. Kłopot jest także z szybkim zapamiętywaniem zawartych tam informacji.

Dlatego w przeważającej części wszelkiego typu wyniki badań powinny być uzupełnione o wykresy i diagramy. A paleta możliwości w tym zakresie jest naprawdę spora. Poniżej przedstawiam przykładowe tylko formaty wykresów, które najczęściej pojawiają się w opracowaniach ankiet.

Przykład ankiety wykresy

Przykład analizy wyników ankiety w Excelu – raport do pobrania

Dla osób, które chciałyby sobie skrócić pracę w trakcie pisania raportu badawczego, przygotowałem przykład szablonu w pliku Excel, w którym znajduje się kilka najpopularniejszych układów tabel i wykresów podsumowujących ankietę. Jeżeli ktoś nie pracuje często na Excelu to z pewnością mu załączone arkusze pomogą.

Kliknij, aby pobrać: Przykład wyniki ankiety – szablon EXCEL do pobrania. Wykresy i tabele.

Konstrukcja i struktura raportu – opracowanie wyników ankiety

1. Wprowadzenie.

W tej części raportu powinny znaleźć się następujące punkty:

Cel ankiety. Pokrótce określ cel jakiemu ma służyć ankieta; jaki jest jej temat?; na jakie pytania badawcze starano się odpowiedzieć?. W tym punkcie można również podać uzasadnienie, dla którego takie badanie było w ogóle przeprowadzane. Czy ankieta była zainspirowana jakimś wydarzeniem, a może jest ona częścią jakiegoś innego projektu.

Forma/ metodyka realizacji badania. W tym miejscu opisujemy sposób, w jaki ankieta była przeprowadzana. Metoda badawcza i sposób doboru próby mają zawsze wpływ na końcowe wyniki. Dlatego odbiorca raportu powinien mieć pełną jasność, co do tego, w jakich warunkach i w jaki sposób zbierano dane. Powinny tu znaleźć się odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Jaka technika badawcza była stosowana?; czy było to: badanie online, ankieta telefoniczna, kwestionariusz papierowy (tu też określamy, czy był on przekazany do wypełnienia respondentowi, czy też ankieter czytał pytania i zaznaczał odpowiedzi), a może to było badanie wieloetapowe, w którym na kilka sposobów wypełniano ankiety.
 • Czy to ankieta jest jednorazowa, czy też cykliczna i jest porównywana z wcześniejszymi wynikami?
 • Jakiego typu pytania były stosowane?; pytania zamknięte (jednokrotnego/ wielokrotnego wyboru), pytania otwarte.
 • Czy przed wypełnieniem ankiety badane osoby miały przekazywane jakieś dodatkowe informacje?
 • Czy miały miejsce jakieś zdarzenia, które mogły mieć wpływ na wynik ankiety.

Próba badawcza – opis ankietowanych. Opisz tutaj w kilku słowach osoby, które były przedmiotem badania. Piszemy – kim są? – np. czy to byli: studenci czy też pracownicy, osoby pow. 50 roku życia, klienci firmy X. Następnie wskazujemy również sposób, w jaki przebiegał dobór ankietowanych – tj. czy to próba losowa, próba kwotowa. Przedstawiamy także ogólne informacje dotyczącego tego:

 • Ile ankiet udało się zebrać?
 • Jak dużo z nich było wypełnionych prawidłowo?
 • Ile z nich zostało ewentualnie odrzuconych i dlaczego?

Czas i miejsce realizacji. Podaj datę startu i końca zbierania ankiet, a także lokalizacje, w których zbierano ankiety.

Krótkie podsumowanie. Zazwyczaj jest to kilka zdań z najważniejszymi spostrzeżeniami zebranymi w trakcie badania. Szczegóły będą opisywane później, ale w tym miejscu można już napomknąć o jakiś ciekawych, nietypowych lub wręcz zaskakujących obserwacjach. Dobry wstęp to też najlepsza zachęta dla odbiorcy do zapoznania się z dalszą częścią badania.

Wnioski, rekomendacje (opcjonalnie, na początku lub na końcu opracowanych wyników). Piszemy tutaj o tym, czego się nauczyliśmy dzięki badaniu; w jaki sposób można te wyniki wykorzystać do innych celów; oceniamy, czy udało się zrealizować cel postawiony przed ankietą.

2. Część główna raportu – prezentacja wyników ankiety

Istnieje kilka sposobów prezentowania wyników:

 • Wersja podstawowa: przedstawianie tylko suchych danych na zasadzie: pytanie z ankiety, wielkość próby (zwykle w postaci „n=250”), wyniki w formie tabelarycznej i wykresów;
 • Wersja poszerzona: powyższe dane uzupełnione są dodatkowo o opisy słowne, które z kolei przybierają jedną z dwóch form:
  • powtarzają informacje zaprezentowane w tabeli lub na wykresie (np.” 35% respondentów odpowiedziało „Tak”, 50% wybrało odpowiedź „Nie”, 15% nie miało zdania na ten temat”;
  • rozszerzają prezentowane informacje o dodatkowe spostrzeżenia lub analizę danych, którymi dzieli się autor raportu, np.: „powyższe dane wskazują na …”, „z danych na wykresie wynika, że …”. Przeczytaj jak przygotować analizę danych.

W miarę możliwości prezentujemy dane szczegółowo. Oznacza to między innymi, że w momencie, gdy struktura odpowiedzi na dano pytanie, różni się między grupami respondentów, wtedy należy przedstawić wyniki łączne, a także wyniki cząstkowe dla każdej z grup (np. rozróżnianych ze względu na: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochód, wykształcenie, itd.).

Przy zaawansowanej analizie, bazującej na większej próbce respondentów, można zastosować narzędzia statystyki opisowej, a także pokusić się o wyliczenie istotność statystycznej uzyskanych wyników.

Przykłady raportów z wynikami ankiet (PDF)

Poniżej przykłady raportów z wynikami ankiet opracowane przez wiodące firmy badawcze. Warto zwrócić uwagę na strukturę, wizualizację oraz terminy używane w tego typu opracowaniach. Jeżeli ktoś natrafił na ciekawe opracowanie statystyczne danych (raport z badania) to może wrzucić link w komentarzu.

Mam nadzieję, że powyższe linki do przykładów raportów z badań pomogą wam w poznaniu terminologii, sposobu opisywania wyników ankiet oraz tworzenia wizualizacji. Nie ma co ukrywać, ale profesjonalna analiza ankiet i opracowanie ich wyników zajmuje sporo czasu. Specjaliści wykorzystują do tego gotowe szablony lub też specjalne oprogramowanie. Ale samodzielnie w Excelu także można stworzyć dobre zestawienie.

Jednakże trudno zrobić dobry raport w jeden dzień. Dobry raport oprócz suchych danych zawiera również ich interpretacje. A te wymagają długotrwałej pracy z danymi. Polega to przykładowo na tym, że do tych samych pytań powraca się po kilka razy i sprawdza pod różnym kątem. Poszukuje się kolejnych zależności, a następnie weryfikuje ich prawidłowość. W tym przypadku warto odstawić raport na parę dni, aby móc potem do niego wrócić ze „świeżą głową”.

I na koniec jeszcze raz odsyłam zainteresowanych poznaniem najważniejszych formuł matematycznych i statystycznych w Excelu do mojego ebooka – Excel. Nauka na przykładach. Znajdziesz tam opis wszystkich formuł i narzędzi (np. tabel przestawnych) niezbędnych do opracowania wyników każdej ankiety. Nie czujesz się pewnie z Excelem? Analiza danych w Excelu jest prosta

Mój nowy podręcznik do nauki Excela to jedyne takie opracowanie na rynku. Zawiera on m.in.:

 • przykłady wykorzystania ponad 100 najważniejszych funkcji w Excelu: statystycznych, matematycznych, itd.
 • kurs tworzenia i pracy na tabelach przestawnych – często niezbędnych przy tworzeniu analiz danych.
 • dziesiątki trików i wskazówek przyspieszających pracę,
 • 60+ zadań obliczeniowych z rozwiązaniami – czyli jak radzić sobie z konkretnymi problemami w Excelu.

Zobacz szczegóły i demonstrację video Excel podręcznika >

Jeszcze na koniec szybkie pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj Naukę na przykładach!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

4 komentarze do “Analiza wyników ankiety – jak napisać raport z badania – przykłady i szablon excel”

Dodaj komentarz

X