Już ponad 3 000 klientów ebooka. 
Ściąga z EXCELA dla każdego - SETKI przykładów funkcji otrzymasz w 3 minuty.
ZOBACZ EXCEL EBOOK >

Sposoby postępowania, gdy reklamacja zostaje odrzucona, nieuznana – jak odzyskać pieniądze w sporze ze sprzedawcą

W przypadku reklamacji towaru nie zawsze udaje się dojść ze sprzedawcą do porozumienia. Pojawia się wtedy proste pytanie: co dalej? Sposobów rozwiązania sporów z przedsiębiorcą jest przynajmniej kilka – tych oficjalnych, czyli uregulowanych przez przepisy prawa, oraz tych nieformalnych.

Wybór rozwiązania jest uzależniony od szeregu czynników, w tym głównie od stopnia rozbieżności stanowisk oraz wartości towaru będącego przedmiotem sporu. Niemniej podstawową zasadą jaką należy się kierować dochodząc swoich praw jest zachowanie nerwów na wodzy i rzeczowe podchodzenie do rozmów ze sprzedawcą.

Emocje bardziej przeszkadzają niż pomagają. Bo jak dyskusja przekroczy pewne akceptowalne granice, to praktycznie jedynym sposobem rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą staje się sąd. Czyli najdroższa i na pewno nie najprzyjemniejsza opcja.

Nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta w wielu kwestiach uporządkowały tematykę gwarancji, reklamacji, praw i zobowiązań każdej ze stron umowy sprzedaży. Sposoby składania reklamacji oraz główne prawa konsumenta są opisane w oddzielnym wpisie, do którego lektury zachęcam.

Niestety ustawodawstwo, niezależnie od jego objętości i złożoności, nie jest w stanie opisać oraz wskazać wytycznych dla każdego przypadku, jaki może zaistnieć w relacjach klient – sprzedawca. W rezultacie tego wiele kwestii musi być rozwiązanych samodzielnie przez samych zainteresowanych lub z pomocą stron trzecich.

Czasami to się udaje, a czasami nie. Powstałe spory mogą wynikać z wielu przyczyn. Przykładowo:

 • a to jedna ze stron w odmienny sposób interpretuje przepisy prawa;
 • a to klient próbuje wymusić na sprzedawcy zwrot pieniędzy za towar, który nie zdradza objaw bycia wadliwym;
 • a to sprzedawca nie uznaje reklamacji i oskarża klienta o przyczynienie się do uszkodzenia produktu w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem;
 • a to przedsiębiorca łamie prawa konsumenta i w ogóle nie odpowiada na złożoną reklamację…
 • i tak dalej, i tak dalej.

Zastanówmy się zatem, jakie kroki można podjąć po nieskutecznej reklamacji.

#1 Dalsze próby samodzielnego rozwiązania sprawy z przedsiębiorcą

Wbrew pozorom okazuje się to często najlepszym rozwiązaniem. Żadnej ze stron w końcu nie zależy na tym, aby marnować swój czas na dalsze spory. A nawet raz już odrzucona reklamacja nie zamyka drzwi przed rozwiązaniem sprawy w inny sposób – podstawą jest komunikacja.

Można przykładowo spisać swoje stanowisko w sposób:

 • jasny (bez skrótów myślowych, tylko przedstawiając wszystkie najważniejsze aspekty sprawy),
 • rzeczowy (dokładnie opisać przyczynę reklamacji, w jaki sposób się objawia, swoje podejrzenia do przyczyny ich powstania);
 • precyzyjny (podać wszystkie najważniejsze daty: zakupu, zauważenia usterki, wysłania reklamacji,…);
 • kulturalny.

A następnie zaproponować sprzedawcy alternatywne rozwiązanie sprawy. Warto przy tym bezpośrednio kontaktować się telefonicznie, aby dać jasno sygnał, że zależy nam, na jak najszybszym zakończeniu tematu.

Przedłużająca się korespondencja elektroniczna może tylko wprowadzić zbędne zamieszanie. A jedna rozmowa telefoniczna pozwala szybciej określić sytuację i chęć drugiej strony do ustalenia kompromisu.

Bo o kompromis właśnie chodzi. Jeżeli obie strony będą w stanie iść na ustępstwa, wtedy rozwiązanie problemu jest bliższe. Istnieją setki potencjalnych rozwiązań w myśl zasady „coś za coś”.

#2 Eskalacja i nagłośnienie problemu

Zazwyczaj decyzję o odrzuceniu reklamacji podejmuje jedna osoba. Ma ona jednak swoich przełożonych, ewentualnie nawet jeśli jest to sam właściciel, to zależy mu na zachowaniu dobrych relacji z dystrybutorem. Dlatego o swoim problemie można próbować porozmawiać z inną osobą po stronie sprzedawcy lub „inny” sposób wpłynąć na drugą stronę.

W ostatnich latach bardzo popularne staje się wykorzystywanie mediów społecznościowych do rozwiązywania swoich problemów. Wystarczy podzielić się swoimi problemami na profilu facebookowym sprzedawcy/ dystrybutora/ producenta. Zdarza się, że ktoś z działu marketingu lub PR przekaże tę sprawę do właściwej osoby, a ta pchnie sprawę naprzód.

Pomoc znajomego dziennikarza też może wyjść na dobre. Generalnie firmom nie zależy na stawianiu ich w złym świetle i w obawie przed nagłośnieniem sprawy idą często na rękę klientom.

#3 Uzyskanie fachowej porady prawnej

Niezależnie od etapu na jakim znajduje się spór, warto zasięgnąć fachowej opinii prawnej. Dzięki temu można się upewnić o tym: czy nasze żądania znajdują potwierdzenie w prawie i czy na pewno druga strona naruszyła przepisy.

Z myślą o pomocy konsumentom powstało szereg instytucji, które świadczą bezpłatne konsultacje prawne (są to jednostki publiczne lub instytucje dotowane ze środków publicznych).

Niestety nie udało mi się znaleźć żadnej takiej organizacji pomagającej przedsiębiorcom. Pewnie ktoś „na górze” założył, że nawet małe firmy mają pieniądze na adwokatów. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem dla nich jest korzystanie z konsultacji, tylko jako konsument, czyli przedstawienie sporu z odmiennej perspektywy. W ten sposób można za darmo poznać wykładnię lub interpretację przepisów..

Swoje zapytanie można skierować do:

 • Konsumenckiego Centrum E-porad, wysyłając email na adres porady@dlakonsumentow.pl, możemy liczyć na to, że odpowiedź uzyskamy w przeciągu maksymalnie 5-10 dni (chociaż można taką otrzymać już nawet tego samego dnia). W korespondencji nie musimy podawać naszych danych osobowych.
 • Infolinii Konsumenckiej dostępnej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 889 866 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Infolinia ta działa pod opieką Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Fundacji Konsumentów i służy swoją darmową pomocą wszystkim konsumentom.
 • Miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – czyli jednostek, które powstały w celu zajmowania się indywidualnymi sprawami konsumentów (bo zgodnie z prawem znany niemal wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tzw. UOKiK, zajmuje się wyłącznie przypadkami, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów). Rola rzeczników konsumentów nie ogranicza się jednak tylko do świadczenia porad prawnych, ale obejmuje również możliwość: wytaczania powództwa oraz wstępowanie do toczącego się postępowania
 • W zależności od tematyki sporu można się także zgłosić do wyznaczonych organów upoważnionych do rozstrzygania poszczególnych spraw, i tak: w przypadku usług telekomunikacyjnych porad udziela Centrum Informacji Konsumenckiej działające przy UKE (Urzędzie Komunikacji Elektronicznej), w obszarze bankowym działa Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, istnieje także dedykowana infolinia oraz Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Uzyskana porada prawna może posłużyć jako argument w dalszym procesie reklamacyjnym. Niejednokrotnie zdarza się tak, że druga strona sporu nie do końca orientuje we wszystkich przepisach konsumenckich i dopiero jak uzyska oficjalną wykładnię podpisaną przez organizację konsumencką, jest w stanie zmienić swoje stanowisko.

#4 Skorzystanie z bezpłatnego mediatora

Mediatorzy działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w osiągnięciu konsensu, gdy zakończone standardowe postępowanie reklamacyjne nie jest zadowalające dla konsumenta.

Instancja mediatora jest jedną z nowszych w polskim prawie i jeszcze mało znaną metodą polubownego rozwiązania spraw. Docelowo ma ona odciążyć sądy, a przy tym przyspieszyć rozstrzyganie konfliktów pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą.

Jednakże mediator jest tylko niezależnym „pomocnikiem”, który w pewien sposób zastępuje wybrane funkcje prawnika. W dodatku, gdy któraś ze stron nie jest zainteresowana korzystaniem z tej formy rozstrzygania konfliktu lub też zmieni decyzje, co do ustaleń, które zostały przed mediatorem dokonane, to … następuje po prostu powrót do punktu wyjścia.

Wszystkie ustalenia pomiędzy klientem i sprzedawcą, które mają miejsce przed mediatorem, są dobrowolne i nie podlegają egzekucji przez żaden organ – ani administracyjny, ani sądowy. Aby skorzystać z mediatora niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (adresy podane są w linku na końcu wpisu)

#5 Skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego (SPSK)

Jest to sąd powstały z myślą o szybkim rozstrzyganiu spraw cywilnoprawnych między konsumentami a przedsiębiorcami.. Działa on przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (w skrócie WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych.

Z założenia jest to instancja, która ma za zadanie ograniczyć formalności oraz skrócić czas postępowań, wynikających ze sporów będących konsekwencją zawartych umów sprzedaży, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. A dla precyzji dodam, że umowy sprzedaży, o których mowa, nie muszą mieć charakteru pisemnego, i w większości przypadków nie mają.

Jednakże ważnym podkreślenia jest fakt, iż aby zgłosić sprawę do rozpatrzenia przez polubowny sąd konsumencki wymagana się jest zgoda obu stron sporu, czyli identyczna sytuacja, jak w przypadku mediatora. Ale to nie konsument przekonuje sprzedawcę do wyrażenia zgody na postępowanie przez SPSK – po złożeniu wniosku sąd wysyła do przedsiębiorcy odpis wniosku i zapytuje, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez polubowny sąd konsumencki.

Jeżeli przedsiębiorca godzi się (poprzez podpisanie oświadczenia), wtedy sąd wyznacza termin rozprawy, w razie odpowiedzi negatywnej albo niezłożenia oświadczenia w przewidzianym terminie – wniosek wraca do wnioskodawcy.

Rozstrzygnięcie sprawy poprzez SPSK może okazać się też wielokrotnie tańsze niż korzystając z sądu powszechnego – gdy nie będą wymagane opinie rzeczoznawców, wtedy samo postępowanie może okazać się bezpłatne. Sam wyrok lub zawarta ugoda, która ma miejsce w sądzie konsumenckim, jest tak samo rozstrzygająca, jak ta mająca miejsce w sądzie powszechnym. Przysługuje od niego prawo do zaskarżenia do sądu powszechnego , ale tylko jeżeli w trakcie postępowania doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych. Z drugiej strony ugoda tam zawarta ma charakter ostateczny dla obu stron.

#6 Skierowanie sprawy do sądu powszechnego: rejonowego lub okręgowego

W tym przypadku konsument może liczyć na wsparcie ze strony wspomnianego już miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę interesów konsumenta oraz przystępować do postępowania (za jego zgodą) w każdym jego stadium. Zatem konsument nie jest zobowiązany do wynajmowania prawnika.

Dodatkowo jeżeli wartość rzeczy będącej przedmiotem sporu nie przekracza 10 tys. złotych, wtedy będą miały zastosowanie przepisy postępowania uproszczonego. Dzięki czemu nie trzeba będzie pisać pozwu, a jedynie wypełnić dedykowany pod to urzędowy formularz oraz wnieść wymagane opłaty (tzw. wpis), które zależą od wartości żądania. Jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do postępowania uproszczonego, pozostaje rozpoczęcie postępowania zwykłego przed sądem powszechnym.

Na koniec jeszcze dwie ważne informacje: po pierwsze – koszty postępowania sądowego ponosi zazwyczaj strona przegrywająca; po drugie – przedsiębiorca w żadnym regulaminie nie może zastrzec sobie, że spory będą rozpatrywane w mieście, w którym ma swoją siedzibę (takie wpisy znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych).

Przydatne linki:

 • Lista organizacji konsumenckich w Polsce – link
 • Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej – link
 • Spis Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – link
 • Informacje o Konsumenckim Centrum ePorad – link
 • Więcej o Infolinii Konsumenckiej – link

Pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj setki praktycznych przykładów!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

36 komentarzy do “Sposoby postępowania, gdy reklamacja zostaje odrzucona, nieuznana – jak odzyskać pieniądze w sporze ze sprzedawcą”

 1. Witam
  Złożyłam reklamację obuwia w CCC, została odrzucona, na piśmie brak informacji, kto
  odrzuca brak pieczątki. Piszą moja wina buty przemoczone przesuszone -kpina były używane w pracy. Na moje żądanie opinii rzeczoznawcy nie odpowiadają co zrobić? Byty zareklamowane przed upływem 6 m-cy.
  pozdrawiam Aleksandra

  Odpowiedz
  • ccc to najgorsza firma pod wzgledem rozpatrywania reklamacji… ja walczylam kilka lat temu
   z nimi, wygrałam, ale mam wstręt do tego sklepu i juz tam butów nie kupuje

   Odpowiedz
 2. Witam
  Moja reklamacja w CCC też została odrzucona
  A buty założyłam parę razy, buty zimowe kupione w październiku tego roku.
  Obsługa w sklepie w CH Reduta niegrzeczna, nieuprzejma.
  Często kupowałam u nich buty ale na pewno już nie kupię . Oszuści.

  Odpowiedz
  • CCC tak robi ,odrzuca wszystkie reklamacje , kilka razy też mnie to spotkało CCC I MARTES to samo ,zostaje tylko uokik i inspekcja handlowa

   Odpowiedz
 3. W lipcu 2016 kupiłem w EURO-NET sp zoo smartfon HUAWEI P8 Lite . Na początku września 2016 przestał działać WiFi, wiec 04.09.2017 reklamowałem usterkę sklepie, w którym dokonałem zakupu tzn. „Sklep Legionowo”. Powiedziano mi , że naprawa może potrwać, nie potrafią określić terminu i zostanę powiadomiony, gdy aparat będzie do odbioru. Nie mogłem doczekać się informacji , więc 30.09.2017 ponownie odwiedziłem sklep. Okazało się , że aparat jest do odbioru jednak, gdy go otrzymałem zauważyłem, że ścianka tylna jest mechanicznie uszkodzona i nie przylega do obudowy. Na szczęcie sklep dysponował zdjęciami aparatu oddawanego do naprawy i bez żadnej wątpliwości widać było, że ścianka została uszkodzona, gdy aparat znajdował się w naprawie. Odmówiłem odbioru aparatu i zgłosiłem żądanie wymiany uszkodzonej obudowy. W dniu 16.10.2017 z Działu Obsługi Klienta Euro-net otrzymałem odpowiedź, że moje roszczenie zostało odrzucone , gdyż cyt. „W naszej ocenie stan estetyczny towaru nie uległ pogorszeniu w wyniku obsługi Pana reklamacji” . Na moje kolejne pismo w tej sprawie podtrzymujące roszczenie, uzupełnione zdjęciami aparatu przed i po wizycie w serwisie wykonanymi przez obsługę sklepu, otrzymałem arogancką odpowiedź, że „Dla Sprzedawcy Pana reklamacja jest zakończona.” Trzeba wyjątkowej bezczelności by tak traktować klienta. Jestem w trakcie przygotowania pozwu sądowego. Mam nadzieję, że to nauczy czegoś Euro-net.

  Odpowiedz
 4. Bardzo zawiodłam się na firmie KAZAR !!! Po dwukrotnym założoniu obuwia na obcasie -dość wysokim odkleiła się okleina ( farba?) w połowie obcasa. Pojawił się biały obcas. Buty są z rodzaju „eleganckich” , żadne kombinacje u szefca nie wchodzą w grę. Reklamacja została odrzucona , odwołałam się ale następna również nie została uwzględniona . Powód ? Mechaniczne uszkodzenie – a słyszałem, że wszystkie odmowy tak są załatwiane. Obuwie nie było bardzo drogie ,ponieważ zakupu dokonalam w galerii „Faktory” gdzie sprzedawane są końcówki kolekcji. Jednak nie zwalnia to producenta i sprzedawcy od odpowiedzialności za sprzedaż wadliwego obuwia. Nie zrezygnuję z walki ,ponieważ wiem że prawda jest po mojej stronie. Bardzo jednak dziwię się tak dużej i znanej firmie KAZAR ,że ryzykuje utratę dobrej marki z powodu odmowy przyjecia reklamacji obuwia w cenie niezbyt wysokiej. Omijam obecnie sklepy tej sieci i będę przestrzegała przed nimi wszystkich znajomych .

  Odpowiedz
  • Polecam rzeczoznawców. Nie ma co tracić nerwy na szarpanie się z korporacjami. Też miałam wątpliwą przyjemność reklamowania botków od nich. W sieci znalazłam stronę Rzeczoznawców Maj i muszę przyznać, że nie żałuję. Fachowo podeszli do tematu i jak jeszcze raz będę miała problem z reklamacją butów, to nie będę zwlekać ani chwili.

   Odpowiedz
 5. Deichman buty po miesiacu przemakają i się rozpadają .Ekspedientki twierdzą ze zle uzytkuje buty,reklamacja odrzucona.kosztowały 89,90

  Odpowiedz
  • Miałam dokładnie to samo, to jakaś żenada po prostu. Jak tylko dostałam decyzję, od razu postanowiłam udać się do rzeczoznawcy, znajomy dał mi namiary na Rzeczoznawców Maj, sprawa jest w toku, ale póki co współpraca z nimi sprawia, że jestem naprawdę dobrej myśli.

   Odpowiedz
 6. Buty zakupione w sklepie Sizzer adidas ze skóry po 3 miwsiacach łuszcy sie skóra . Reklamacja odrzucona 4 krotnie opina rzeczoznawcy która dołaczyłam została podważona z opinia innego rzeczoznawcy….dramat …..taka renomowana firma a nie potrafi sie wywiazać ….dodam że przy zakupie mówili ze jest dwa lata gwarancji …

  Odpowiedz
 7. Buty New Balance ML574VBU zakupione na allegro w sklepie eoryginalne rozpadają się po kilku dniach używania. Sklep nie uwzględnił reklamacji.Osoba odpowiadająca napisała: cytat „Według mnie za uszkodzenia obuwia powstało z winny użytkownika” – wiem, gramatyką osoba to pisząca nie grzeszy, (można uznać że odpowiedź jest niezrozumiała) i właśnie dlatego nie podpisała się pod pismem, jest tylko parafka i pieczątka innej firmy niż ta do której składałam reklamację, Czy tak napisana odpowiedź jest prawidłowa?

  Odpowiedz
  • „eoryginalne.pl” prawdopodobnie sprzedaje podróbki. Naciąłem się u nich na buty Nike, w których po kilku ubrania wytarł się napiętek i obciera uniemożliwiając chodzenie. Interweniowałem u Rzecznika Konsumentów, ale wciąż odrzucili reklamacje, dodatkowo nie zgadzają się na sąd polubowny. Rozważam złożenie pisma do sądu powszechnego.

   Odpowiedz
 8. Do rzeczoznawcy (biegłego sądowego, by nie mogli podważyć opinii), jak odrzucą (co często niestety ma miejsce, bo sklepy chcą uniknąć kosztów) to pozew – do 2.000 to koszt 30zł.

  Odpowiedz
 9. Niestety złota bransoletka, kupiona niecały rok temu, nadaje się już chyba tylko na złom. 
  Po KILKU okazjonalnych założeniach bransoletka miała wiele wgnieceń, a ogniwa straciły swój pierwotny kształt. Pierwsza reklamacja została przyjęta. Ucieszyłam się z nowej bransoletki, tym razem nosiłam ją z jeszcze większą uwagą (choć nie uważam, by bransoletka za ok.1000zł wymagała uwagi godnej unikalnego klejnotu, ale mimo to tak ją traktowałam, przewidując co może się stać) – po KILKU założeniach znowu to samo. Wynika to niestety ze złej konstrukcji biżuterii, być może ten wzór nie jest dobrze dobrany do miękkiego kruszca jakim jest złoto? Tym razem reklamacja nie została uznana, gdyż stwierdzono że to „uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w trakcie użytkowania produktu”. Przez ten rok mogłam bardzo krótko cieszyć się wybranym wzorem, ponieważ bransoletka większość czasu przeleżała w salonie.
  Szkoda, bo kupiłam w tym sklepie dużo biżuterii, zostawiłam tam razem z mężem na pewno mocne kilkanaście tysięcy jak nie więcej – nasze upominki, prezenty na różne okazje, pierścionek zaręczynowy, obrączki, nawet kolejną bransoletkę miałam na oku, ale muszę zmienić firmę na inną :-(

  Odpowiedz
 10. W lipcu zakupiłam buty dla syna firmy Puma w sklepie Martens…. po 3 miesiącach użytkowania dziurki na sznurówki zaczęły się przecierać tworząc przerwania. W sklepie poproszono mnie o wybranie opcji albo zwrot pieniędzy albo wymiana obuwia na nowe. Ze względu że syn ma 8 lat to bezsensowne było dla mnie aby mi wymienili obuwie po 3 miesiącach na ten sam rozmiar, wiec poprosiłam o zwrot pieniędzy…… a tu zonk….. kupujesz pumy i ich nie zawiązujesz bo dziurki się przecierają….. takie magiczne buty dla dzieci… nadmienię ze dziurki były nie obszyte ani nie zabezpieczone niczym, wiec kupujesz buty dla dzieciaka i na nie patrzysz…..

  Odpowiedz
 11. Firma Enz….. Pol….zakupiony towar u nich był po niedługim czasie reklamowany, został odesłany jako naprawiony-ponowne wysłanie – odesłanie z odrzuceniem reklamacji .taktyka podobno stosowana w tej firmie. Żadnych kart naprawy. Brak kontaktu, nieodpisywali nieoddzwaniali. Jeżeli ktoś miał z nimi do czynienia proszę o kontakt.

  Odpowiedz
 12. Kupiłam śliczne kozaki w CCC, zasuwane na zamek, założyłam je może dwa razy i zamek się rozszedł, tak po prostu. Pani w sklepie uznała, że to uszkodzenie mechaniczne spowodowane złym użytkowaniem, reklamacja zostałą uszkodzona. Udałam się do rzeczoznawcy, od znajomej dostałam namiary na Rzeczoznawców Maj. Podeszli do sprawy rzetelnie i fachowo, dzięki czemu CCC nie miało wyjścia i musieli uznać odwołanie, także zdecydowanie polecam takie rozwiązanie.

  Odpowiedz
 13. Reklamacja dotyczyła:
  – zasilacza, który nie działa wg opisu – nie można uzyskać jednolitego koloru diód
  – 2 szt serwa – brak reakcji podczas testowania testerem (elektronika modelarska)
  Zakupy były w dwóch osobnych zamówieniach – dwie osobne paczki
  Sklep dostarczył powyższe rzeczy po ponad 2 tygodniach na moje stanowcze żądanie z komentarzem, że sklep w takim przypadku łączy zamówienia i wysyła jedną przesyłką (choć były zapłacone dwie przesyłki). W końcu otrzymałem w dwóch osobnych przesyłkach, tyle tylko, że rzeczy nie działały właściwie. Po zareklamowaniu otrzymałem informację o odrzuceniu reklamacji a uzasadnienie otrzymam jak zapłacę za przesyłkę zwrotną zepsutych części – w mailu informacja tylko, że wysłali dobre rzeczy.

  Niestety jest to przykład sporu słowo przeciwko słowie, jeśli ktoś ma pomysł jak rozwiązać problem lub go nagłośnić, żeby inni się nie sparzyli to bardzo proszę.

  Odpowiedz
 14. Chcę odebrać zimową kurtkę z TK Maxx po odrzuconej reklamacji (dostałam SMS-a), ale nie mogę, ponieważ sklepy zostały zamknięte do odwolania. Pomijam, że nie zgadzam sie z odmową uznania reklamacji, bo to nowa kurtka CK, jeszcze nieużywana, ale zauważylam, że w kieszeniach poszły szwy. To jednak kurtka zimowa. Skoro już ma u mnie pozostać, a jest zima, chciałabym ją jednak mieć. Latem nie będzie mi potrzebna. Obsługa pisze mi, że muszę poczekać do ponownego otwarcia sklepów. Ale dlaczego? Przecież ten sklep nie znajduje się w galerii handlowej, a jego zamknięcie było wewnętrzną decyzją włascicieli (zamknęli do odwołania wszystkie sklepy). Czy wobec tego mogę się domagać zwrotu gotówki, jak podałam w reklamacji? Dziękuje za porady i pozdrawiam

  Odpowiedz
 15. Przestrzegam przed Sizeer, Idą dokładnie drogą CCC. Kupiłem dziecku buty Nike za ponad 4 stówy. But po kilku miesiącach ma wytartą dziurę za piętą w obiciu od wewnętrznej strony a dziecko ma poranione i pokrwawione pięty. Sprzedawca coś bredzi o rozsznurowywaniu sznurówek i „uszkodzeniu mechanicznym” – nie wiem jakie miałoby być „elektryczne”? Gdyby wytarcie i rany pochodziły od zdejmowania i zakładania butów dziecko musiałoby nic innego nie robić tylko zakładać i zdejmować te cholerne buty. Żeby było śmieszniej model nazywa się „Air Force One”. Ja bym to nazwał „Kiwi-nielot” bo to but nie do chodzenia – nie wiem kto takie g.no zaprojektował. Skazał bym go na rok chodzenia w tych butach bez zdejmowania.

  Odpowiedz
  • Ja mialam to samo po 4 miesiacach uzytkowania butow Air Force Nike piety corki do krwi ,jakis metal wyszedł.W Sizer reklamacje odrzucili.Naprawilam buty u szewca za 100zł ale Sizer i obuwie Nike stracilo Klienta.Ich wykupiona śmieszna rzeczoznawca pisze wdzystkim to samo.

   Odpowiedz
 16. Witam
  Odkurzacz centralny Vacufo z gwarancją 5 lat na odkurzacz, po 3 latach przepalony wirnik silnika, przedstawiciel firmy odrzuca gwarancję twierdząc, że źle użytkowany, w gwarancji zapisane nie używać do zanieczyszczeń budowlanych i kominkowych. Odkurzacz nie używany u mnie do sprzątania w/w zanieczyszczeń. Serwis stwierdził pył na turbinie odkurzacza i zapewniał, że przez filtr inny pył nie przejdzie tylko budowlany i kominkowy, a jak nawet przejdzie to zostanie wydmuchnięty na zewnątrz, a na wirniku zostaje tylko pył budowlany i kominkowy. Zapewniałem wielokrotnie, że odkurzacz nie był używany do wykluczonych wyżej zanieczyszczeń budowlanych i kominkowych, a na dowód wysłałem film i zdjęcia odkurzacza chińskiego z biedronki, który usuwał wszelkie zanieczyszczenia budowlane z domu na zewnątrz. Złożyłem poprzez PIH sąd polubowny odwołanie, które zostało odrzucone. Serwis pobrał pył z turbiny i wysłał do badania do Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział szkła i Materiałów budowlanych w Krakowie. po badaniu serwis przysłał mi wykres przedstawiający tylko i wyłącznie zanieczyszczenia typu kwarc i inne budowlane, ale domyślam się, że tylko takie bada, nie wskazał innych zanieczyszczę organicznych, bo takich w budownictwie nie bada. Nie zgodziłem się z tym, zapewniając, że wiem co było odkurzane tym odkurzaczem. Zgodziłem się na naprawę poza gwarancją na wymianę silnika, zażądałem wymiany silnika na nowy i wystawienia faktury, tak żebym mógł w końcu użytkować odkurzacz po 2 miesiącach, i o zabezpieczenie starego silnika i odesłanie w celu zbadania przyczyny awarii. Szybko odesłano mi odkurzacz z nowym filtrem i silnikiem i stary silnik. Po otwarciu przesyłki postanowiłem sprawdzić, co tam zamontowano. Okazało się, że na nowej turbinie odkurzacza jest zanieczyszczenie w formie pyłu, zrobiłem zdjęcia i wysłałem do serwisu, szybko dostałem odpowiedź, że tak nie może być i proszę odesłać odkurzacz do sprawdzenia, odesłałem, odesłano mi z nowym silnikiem i czystą turbiną. Uruchomiłem odkurzacz i po 10 minutach sprzątania sprawdziłem turbinę odkurzacza, i okazało się, że jest zanieczyszczona pyłem, zrobiłem zdjęcia i wysłałem do serwisu. Serwis odpisał szybko, że to jest normalne, a turbina się sama oczyszcza, bo jest samoczyszcząca. Ręce opadają, jak potrafią kręcić, na początku zanieczyszczenie turbiny jest przyczyną awarii silnika ( po 3 latach użytkowania), a po założeniu nowego silnika i filtra po 10 minutach pozostały pył na turbinie, to normalne. Co mogę z nimi zrobić?

  Odpowiedz
 17. Kupiłem w Euro RTV AGD słuchawki bezprzewodowe po pięciu miesiącach mało intensywnego użytkowania lewa słuchawka przestała działać , złożyłem reklamację u sprzedawcy i po kilku dniach otrzymałem odpowiedź ” Reklamacja nr *********** nie moze byc uwzgledniona. Reklamowany towar jest zgodny z umowa, wolny od wad, za ktore odpowiada Sprzedaw
  ca.” co powinienem zrobić w takiej sytuacji?

  Odpowiedz
 18. Witam, ja skolei mam problem z butami marki Rebook, zakupione w Factory za 169 zł nie mało. Buty kupiłam 30.08. pochodziłam w nich może w sumie z 1m-c, później założyłam je dopiero na wiosnę, po ok. paru tygodniach zauważyłam, że są spore pęknięcia materiału pomiędzy wkładką a cholewką przy zewn. części pięty oraz przetarte czubki z góry przy Achillesie, gdzie but nie ma w ogóle kontaktu ze skórą czy skarpetką. Buty nie były ani prane ani wystawiane na niepogodę, wręcz na pierwszy rzut oka jak nowe, w miarę czyste i nieprzepocone. Za to reklamacja i odmowa od tej reklamacji odrzucona przez Rzeczoznawcę (Iwanicki Zbigniew), argumentująca tym: „widoczne przetarcia materiału podszewkowego są wynikiem działania różnych czynników zewnętrznych, w tym także nieprawidłowego sposobu użytkowania – za co sprzedawca nie odpowiada. Uszkodzenia użytkowe o charakterze mechanicznym”. Nowe buty, mało chodzone i co? Do śmieci. Ja się pytam jakie nieprawidłowe użytkowanie, co to buty do chodzenia po chmurce czy jak?!?! Nie ważę też dużo, żeby mi zarzucić, że mój ciężar się do tego przyczynił. Nie są to buty za 50 zł kupione w Biedronce, tylko znana marka sportowa, co prawda z Outletowe ale to znaczy, że są przeznaczone na 3 miesiące?! Chciałam zwrotu pieniędzy, bo jak tu naprawić takie uszkodzenia albo co? wymiana na takie same? Żeby ponownie się spotkać z tym samym problemem za 2 miesiące? Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałam się z takim BUBLEM już nigdy więcej nie kupię NIC Z MARKI REEBOK. Odradzam wszystkim zakupu butów z tej marki, i nie liczcie na reklamację tej marki, bo oni z góry zakładają odmowne reklamacje, raczej na pewno nawet ten rzeczoznawca na buty nie spojrzał, pisząc odmowną reklamację. Żal!! ale nie zostawię tego tak, trzeba walczyć o swoje, wiedząc, że racja jest po mojej stronie.

  Odpowiedz
 19. Buty adidas PUMY zakupione w Martes Sport żenada po 2 miesiącach(tylko na spacery) użytkowania przetarte w środku. Reklamacja odrzucona. Odwołania do nich nie ma jak złożyć, bo maja wewnętrzne procedury i nie można. To kpiny!

  Odpowiedz
 20. Kupiłam skórzane buty o wartości 300 zł w sklepie na ul.Karmelickiej w Krakowie (sklep obuwniczy Barbara Rosa). Po 1 wyjściu skóra poprzecierała się w wielu miejscach, a w okolicach pięt i na palcach zrobiły się dziury! Oczywiście reklamacja odrzucona bo wada jest mechaniczna. Właściciel pozostałych przetarć udaje że nie widzi. Takiego czegoś jeszcze nie widziałam i ostrzegam przed tym miejscem. Konsument nie ma żadnych praw bo wszystko można odrzucić na podstawie rzekomej „wady mechanicznej”. Kpiny.

  Odpowiedz
 21. Kupiłam w sklepie Odzież J&M Damska przymorze Janina Marciniak Szewczyk. ul. Obrońców 1.Po13 miesiącach kamizelka na dole, wierzchnia nabłyszczana część schodzi. Piszę 3 raz reklamację, Tego nie popuszczę.Kamizelka była mało używana.

  Odpowiedz
 22. Kupiłem buty w sklepie kazar po jednym dniu noszenia metalowe osłony sznurowania butów wypadają z otworów . Złożyłem reklamacje na drugi dzień po tygodniu otrzymałem negatywną odmowę że reklamacja jest nieuzasadniona . Napisałem odwołanie od decyzji i niestety odpowiedz była też nie na moją korzyść. Zaznaczam buty miałem parę godzin na nogach .Moim zdanie to jest kpina i żenada.

  Odpowiedz
 23. Odrzucona reklamacja na altanę basenową firmy BESTWAY .
  Sprzedawca MAXI Robert Twarowski Bodycha 37/A 05816 Opacz Kolonia Michałowice.
  W uzasadnienju stwierdzono złe użytkowanie co nie jest zgodne z prawdą.
  Użytkowałem altanę raptem ok. 2-och miesięcy.
  pruszę o rady,

  Odpowiedz
 24. Oczywiście kolejna „fachowa opinia rzeczoznawcy” – Sizeer. 7 tygodni eksploatacji w warunkach miejskich butów adidas superstar. Odrzucona reklamacja. przyczyna odklejenie się spoiwa przy muszli buta. Opinia brak wady, prawidłowe wykonanie obuwia, a tak przy okazji to reklamować powinienem już w chwili nabycia pary. Żenada, szczerze odradzam korzystania z ponoć wiodącej sieci w kraju.

  Odpowiedz
 25. Przestrzegam przed kupnem mebli w KOMFORT. Odrzucili reklamacje oraz odwolanie złożone przez PRzPK. Kupiłam Meble Szynaka podczas montażu kołków w otworach w szufladach zaczęły pękać i rozwarstwiać się plyty. W uzasadnieniu napisali, że Sprzedawca ani producent nie moga odpowiadac za uszkodzenia towaru spowodowane nieumiejętnym montażem mebli przez klientke. Meble skladal mi fachowiec. Nie kupujcie niczego w tym sklepie.

  Odpowiedz
 26. Kto powinien oceniać wady towarowe sprzedawca który tylko sprzedaje dany towar czy producent który go produkuje?
  Po co jest gwarancja?

  Odpowiedz
 27. Kupiłem buty w trygonie firmy Nike za 600zl ,po dwóch tygodniach w prawym bucie padł system.Najpierw zaparowal a potem pękł, nie dało się chodzić bo odgłos taki że ludzie się na ulicy oglądali , dodatkowo w drugim bucie też z tyłu odklejenie.Reklamacja odrzucona

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

X