Już ponad 3 000 klientów ebooka. 
Ściąga z EXCELA dla każdego - SETKI przykładów funkcji otrzymasz w 3 minuty.
ZOBACZ EXCEL EBOOK >

100 praktycznych angielskich zwrotów na spotkania biznesowe

O ile mówienie po angielsku w środowisku biznesowym nie jest dla ciebie codziennością, o tyle warto mieć w zanadrzu parę praktycznych angielskich zwrotów, które ułatwią prowadzenie rozmowy. Taka lista najpopularniejszych zdań przyda się zwłaszcza osobom organizującym i prowadzącym spotkania. Bycie moderatorem podczas spotkania biznesowego wymaga nieco więcej asertywności. A co za tym idzie, umiejętności takiego poprowadzenia rozmowy, aby udało się zrealizować wszystkie cele postawione przed spotkaniem.

Większość tych bardziej formalnych spotkań biznesowych jest do siebie bardzo podobnych. Odbywają się one według utartych schematów. A co za tym idzie padają podczas nich te same zwroty biznesowe.

W języku angielskim można wyróżnić sporo charakterystycznych fraz i sformułowań, które często pojawiają się podczas rozmów biznesowych – czy to spotkań czy też telekonferencji. Poniżej spisałem te najczęściej pojawiające się w postaci listy w podziale na kategorie. Wyszło łącznie około 100 angielskich zwrotów do wykorzystania podczas spotkań. To taka ściąga, z której sam od czasu do czasu korzystam dla przypomnienia. Może się też przydać innym.

Rozpoczęcie spotkania – przywitanie po angielsku

I’d like to welcome everyone. / Chciałbym wszystkich powitać.

I would like to thank everyone for being here on time. / Dziękuję wszystkim za punktualne przybycie.

Since everyone is here, let’s get started. / Skoro wszyscy tu są, to zaczynajmy.

Thank you all for coming. Let’s begin. / Dziękuję za przybycie. Zaczynajmy.

Before we start our meeting let’s take a moment and introduce ourselves. / Zanim zaczniemy, poświęćmy chwilę i przedstawmy się.

Could everyone briefly introduce themselves? / Czy każdy mógłby się krótko przedstawić?

I would like to introduce Mark. / Chciałbym przedstawić Marka.

We have a lot to accomplish today, so let’s begin. / Mamy dziś wiele do zrobienia, więc zaczynajmy.

We’ve emailed many times. It’s nice to finally meet. / Wiele razy mailowaliśmy. Miło jest się w końcu spotkać.

Is everyone present? / Czy wszyscy są obecni?

Angielskie sformułowania podczas wstępu do spotkania – określenie cel rozmów

The purpose of this meeting is to … / Celem tego spotkania jest…

We’re here today to discuss … / Jesteśmy tu dzisiaj, aby omówić…

I arranged this conference call to discuss…/ Zorganizowałem tą rozmowę, aby omówić…

I’ve called this meeting in order to … / Zwołałem to spotkanie, aby

Today, we are going to talk mainly about… / Dzisiaj będziemy mówić głównie o…

I would like to outline our plans for 2023. / Chciałbym nakreślić nasze plany na 2023

Before we begin, let’s quickly review the last minutes. / Zanim rozpoczniemy, szybko przejrzyjmy ostatnie ustalenia.

Here is the agenda for the meeting. First, we will be discussing… / Oto plan spotkania. Po pierwsze, będziemy omawiać…

After that, we will move on to… / Po tym przejdziemy do…

Then, we’ll try to cover financial topics on a deeper level. / Następnie postaramy się zająć dokładniej tematami finansowymi.

If there’s enough time, we will also go through… / Jeśli starczy czasu, przejdziemy też przez…

Finally, we will talk a little about… / Na koniec porozmawiamy trochę o…

Angielskie zwroty używane podczas dzielenia się swoją opinią – zachęcanie innych do wypowiedzi

From my point of view, … / Z mojego punktu widzenia, …

I think we should look at … / Myślę, że powinniśmy przyjrzeć się…

First, may I suggest that … / Po pierwsze, chciałbym zasugerować, że

We should consider … / Powinniśmy rozważyć…

From my perspective, this new procedure needs fine-tuning. / Z mojego punktu widzenia ta nowa procedura wymaga dopracowania.

Let me explain … / Pozwól mi wyjaśnić.

My recommendation is to… / Moją rekomendacja to…

And I really believe … / I naprawdę wierzę, że …

The best solution would probably be… / Najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba…

I support your view. / Popieram twój pogląd.

I am with you on this. / Jestem z tobą w tej sprawie.

I completely agree with that. / Całkowicie się z tym zgadzam.

Good point! / Słuszna uwaga!

John, that’s an excellent point. / John, to doskonała uwaga.

What does everyone else think? / Co myślą inni?

Would you like to add anything? / Czy chciałbyś coś dodać?

What are your thoughts about…? / Co sądzisz o… ?

Maybe we should go around the table. / Może niech każdy po kolei zabierze głos.

Do we have any updates on the project? / Czy mamy jakieś nowe informacje dotyczące projektu?

What do you think about it? / Co o tym sądzisz?

Can you share your thoughts on this? / Czy możesz podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat?

I’m interested in hearing your perspective. / Jestem ciekaw Twojej perspektywy.

How do you feel about this? / Jak się z tym czujesz?

I value your input, what do you have to say? / Cenię sobie Twóej zdanie, co masz do powiedzenia?

Can you offer any insight on this matter? / Czy możesz zaoferować jakieś spostrzeżenia w tej sprawie?

Your point of view would be appreciated. / Wasz punkt widzenia byłby doceniony.

Please don’t hesitate to share your ideas. / Nie wahaj się podzielić swoimi pomysłami.

Radzenie sobie z niejasnościami – doprecyzowanie

I’m sorry, would you mind repeating that again? / Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć to jeszcze raz?

Excuse me for interrupting. But could you please share more details on…? / Przepraszam, że przerywam. Ale czy mógłbyś  podzielić się bardziej szczegółowymi informacjami na temat…?

I’m sorry, could you repeat that please? Przepraszam, czy mógłby pan to powtórzyć?

What makes you say that? / Co sprawia, że tak mówisz?

Let me put this another way. / Pozwól, że ujmę to inaczej.

So in other words, what you’re saying is… / Więc innymi słowy, to co mówisz to…

I’m not sure I understand what you mean by… / Nie jestem pewien, czy rozumiem, co masz na myśli…

What I’m trying to say is that… / Próbuję powiedzieć, że…

Sorry, but just to clarify.. / Przepraszam, tak aby wyjaśnić…

Sorry, what do you mean by…? / Przepraszam, co masz na myśli mówiąc…?

Here’s what I had in mind. / Oto co miałem na myśli.

Could you go into a little more detail? / Czy mógłbyś podać trochę więcej szczegółów?

What do you mean by …? / Co masz na myśli mówiąc …?

Let me check if I understood you correctly. Did you say that…? / Pozwól mi sprawdzić, czy dobrze cię zrozumiałem. Czy powiedziałeś, że…?

Can you repeat what you just said? / Czy możesz powtórzyć to, co właśnie powiedziałeś?

Could you explain it from a different angle? / Czy mógłbyś to wyjaśnić z innej perspektywy?

Przejście do kolejnego punktu spotkania – jakich zdań użyć po angielsku

Let’s move on to the next topic on the agenda, shall we? / Przejdźmy do następnego tematu w programie, dobrze?

Let’s move on to our main topic … / Przejdźmy do naszego głównego tematu …

Is there anything else anyone would like to share? / Czy ktoś chciałby się jeszcze czymś podzielić?

Okay, are there any more comments? / Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi?

Before we move on, are there any further questions? / Zanim przejdziemy dalej, czy są jeszcze jakieś pytania?

What are the next steps? / Jakie są kolejne kroki (plan działań)?

We’ve still got a few points to get through, so … / Mamy jeszcze kilka punktów do przebrnięcia, więc…

Now, let’s turn our attention to… / Teraz zwróćmy uwagę na…

I think that covers our first and the second point of the meeting. Now we can go to the next one. / Myślę, że to odpowiada na nasz pierwszy i drugi punkt spotkania. Teraz możemy przejść do następnego.

I think we’ve covered that, so... / Chyba już to załatwiliśmy, więc…

Now we’ve finally come to the last item on the agenda. / Wreszcie doszliśmy do ostatniego punktu spotkania.

Zwroty po angielski pomagające wrócić do głównego tematu spotkania.

It seems we haven’t discussed … / Wygląda na to, że nie rozmawialiśmy….

Can we go back to our subject, please? / Czy możemy wrócić do naszego tematu, proszę?

I think we’re getting a bit off topic. / Chyba trochę zbaczamy z tematu.

I’m afraid that’s out of the scope of this meeting. / Obawiam się, że to wykracza poza zakres tego spotkania.

Why don’t we return to the main agenda of today’s meeting? / Dlaczego nie wrócimy do głównego porządku obrad dzisiejszego spotkania

We are getting out of topic. Let’s skip this issue. Can we return to…? Zbaczamy z tematu. Pomińmy tę sprawę. Możemy wrócić do…?

Can we continue this discussion later and go back to…? Czy możemy kontynuować tę dyskusję później i wrócić do…?

We can address that issue another time. / Tą kwestią możemy zająć się innym razem.

Let’s go back to our previous subject. / Wróćmy do naszego poprzedniego tematu.

We are almost out of time. We’d better save that for another meeting. / Kończy nam się czas. Lepiej zachowajmy to na inne spotkanie.

I’m afraid we are running out of time, so could we go back to…? / Obawiam się, że kończy nam się czas, więc czy moglibyśmy wrócić do…?

Podsumowanie ustaleń ze spotkania biznesowego – przydatne zwroty po angielsku

That seems to cover everything for today. / To chyba pokrywa wszystko na dziś.

Thanks for the great meeting today! Before the next meeting, it’s great if we could… / Dziękujemy za wspaniałe spotkanie w dniu dzisiejszym! Przed kolejnym spotkaniem byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli…

Before we end, let me just summarize the main points. / Zanim skończymy, pozwolę sobie podsumować główne punkty

To sum up, we’ve talked about… / Podsumowując, rozmawialiśmy o…

Who will take on each task? / Kto podejmie się poszczególnych zadań?

Are there any concerns or issues that need to be addressed now? / Czy są jakieś obawy lub kwestie, na które należy zwrócić teraz uwagę?

I just have a few closing remarks. / Mam tylko kilka uwag końcowych.

Let’s quickly summarize the main points of today’s meeting. / Podsumujmy szybko główne punkty dzisiejszego spotkania.

I would like to briefly cover the topics we mentioned today. / Chciałbym krótko omówić tematy, o których dziś mówiliśmy.

Can we schedule another meeting to follow up on this? / Czy możemy zaplanować kolejne spotkanie, aby kontynuować ten temat?

Before we finish, let’s recap our main points. / Zanim skończymy, podsumujmy nasze główne punkty.

This is what we’ve agreed on: …. / Oto co ustaliliśmy: ….

Zakończenie spotkania po angielsku

If there’s nothing more to discuss, we can end here. / Jeśli nie ma nic więcej do omówienia, możemy na tym zakończyć.

Thank you all for your time. / Dziękuję wszystkim za poświęcony czas.

I look forward to seeing you again soon. / Z niecierpliwością czekam na kolejne spotkanie.

We will have to finish here. / Będziemy musieli skończyć tutaj.

The next meeting will be scheduled for… / Kolejne spotkanie odbędzie się w…

I guess that will be all for today. Thanks for coming. / To chyba będzie wszystko na dziś. Dziękuję za przybycie.

I want to thank everybody for a productive meeting. / Chcę podziękować wszystkim za produktywne spotkanie.

Thank you for your participation. / Dziękuję za udział.

Pytanie...
Korzystasz z EXCEL lub PowerPoint?
Poznaj setki praktycznych przykładów!
500 funkcji Excel + 500 slajdów PowerPoint

Zobacz podręcznik =>

Dodaj komentarz

X